Seesing Flex | Longa`59

Volgende wedstrijd

Protocol Omgangsvormen

Update 1 augustus 2023 
 
1. Uitgangspunten

Om een veilig sociaal sportklimaat te waarborgen wordt van ieder lid, trainer, vrijwilliger, kaderlid, stagiaire, ouder of gast bij de vereniging (nader samenvattend genoemd: betrokkenen) verwacht, dat zij zich gedragen volgens algemeen geldende fatsoensnormen.

Gedrag en taalgebruik dat door betrokkenen als ongewenst of intimiderend wordt ervaren is niet toegestaan! Ongewenste omgangsvormen hebben gevolgen voor de betrokkenen, de sfeer, prestaties, het  plezier, (het gevoel van) veiligheid etc. Betrokkenen die desondanks te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen wordt, indien zij zich hiertoe in staat voelen, de mogelijkheid geboden in gesprek te gaan met de trainer, het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon. Van betrokkenen die ongewenste omgangsvormen signaleren wordt verwacht dat zij dit bespreekbaar maken met de trainer, het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon.

 

 2.   Intentieverklaring

Het bestuur van de Volleybalvereniging Longa ‘59 zet zich in voor een sociaal veilig sportklimaat en stelt nadrukkelijk dat ongewenste omgangsvormen niet getolereerd worden. 

Indien nodig neemt het bestuur sancties, die kunnen variëren van een mondelinge waarschuwing tot ontslag of royering als lid (zie verder kopje 9).

3.   Toepassingsgebied ongewenste omgangsvormen

a) Dit beleid inzake ongewenste omgangsvormen heeft niet alleen betrekking op leden, maar geldt ook voor betrokkenen die (op vrijwillige basis) hun medewerking verlenen ten behoeve van Longa’59, ouders van leden en personen die te gast zijn bij onze vereniging.

b) Ongewenste omgangsvormen komen niet alleen voor tussen leden onderling of leden en trainers, maar kunnen ook plaatsvinden tussen leden en derden. Bij derden moet gedacht worden aan vrijwilligers, leden van andere verenigingen, ouders, bezoekers, etc.

c) Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de beschuldigde, maar hoe het over komt bij de melder.  Mensen hebben zelf het recht om hun grenzen te trekken in de omgang met elkaar.

4.   Geheimhouding en bescherming

Een ieder, die betrokken is bij de uitvoering van dit beleid en daarbij de beschikking heeft over de gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet voor zover enig wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht of wanneer uit zijn/haar taak bij de uitvoering van dit beleid de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Het bestuur van Longa ’59 draagt er zorg voor dat bij gebruikmaking van de klachtenregeling de melder niet op basis van het starten van deze regeling wordt benadeeld in zijn/haar positie binnen de organisatie. 

 5.   Definities

Onder ongewenste omgangsvormen wordt binnen Longa ’59 verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, fysiek geweld en andere vormen van (verbale) agressie.  

a)       Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is ongewenst gedrag van seksuele aard of ander op geslacht gebaseerd gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van mannen en vrouwen bij de vereniging. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag waarvan de betrokkene niet is gediend.

Kort samengevat kan gezegd worden dat seksuele intimidatie staat voor allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die ongewenst, eenzijdig en opgelegd is. Het kan hierbij onder meer gaan om:

 • onnodige of ongewenste aanrakingen;
 • voortdurende opmerkingen over het uiterlijk;
 • dubbelzinnige opmerkingen of gebaren;
 • een bepaalde manier van kijken;
 • (poging tot) aanranding of verkrachting.

 b) Discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van geslacht, ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid of herkomst, die tot doel of gevolg heeft de gelijke behandeling van leden, trainers en vrijwilligers aan te tasten of teniet te doen.

c) Pesten

Pesten is het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld door één persoon of een groep personen tegen meestal één ander. 

Voorbeelden van pesten zijn:

 • telefoonterreur;
 • iemand als lucht behandelen;
 • iemand bespotten;
 • roddelen;
 • iemand in het openbaar belachelijk maken;
 • zinloze opdrachten/taken geven.

 d) Geweld en agressie

Als er gesproken wordt over geweld en agressie, dan gaat het om voorvallen waarbij een persoon psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.

Er zijn drie vormen van geweld te onderscheiden:

 • Verbaal                : schelden en beledigen;
 • Psychisch            : lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en irriteren;
 • Fysiek                   : schoppen, slaan, bijten en vastgrijpen.

 6.   Preventie

Om in te zetten op een veilig sportklimaat zal het bestuur van Longa’59 er zorg voor dragen dat het protocol omgangsvormen toegankelijk is voor alle betrokkenen door deze op de website te plaatsen. Jaarlijks zal er in een bestuursvergadering aandacht zijn voor dit onderwerp door het minimaal een keer per jaar te agenderen/evalueren. Daarnaast zal binnen de vereniging gelden dat er geen een op een momenten zijn tussen een trainer/begeleider en een minderjarige spe(e)l(st)er. Wanneer het meerderjarige spe(e)l(st)ers betreft dient men zich bewust te zijn van de kwetsbaarheid van de een op een momenten voor zowel spe(e)l(st)ers als trainers/begeleiders. Leeftijdsverschil, machtsverhoudingen en inschattingsvermogen dient meegenomen te worden in de keuze.

Het bestuur zal preventief een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor trainers en alle vaste kaderleden en vrijwilligers die vanuit hun functie in aanraking komen met minderjarigen of een andere kwetsbare doelgroep. Daarnaast zal er een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld worden. De VCP is binnen Longa’59 de eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten.  De VCP heeft deelgenomen aan de scholing Vertrouwenscontactpersoon van het NOC*NSF

Het bestuur van Longa ’59 kan eventueel gebruik maken van een deskundige medewerker van NOC*NSF om als externe vertrouwenspersoon op te treden. Deze persoon heeft de specifieke kennis omtrent preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. Daarnaast is er vanuit het NOC*NSF het vertrouwenspunt sport (bereikbaar via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport of op ma t/m vrij tussen 08:00 en 22:00 uur, zat. 12:00-16:00 op 0900-2025590 (0,10 euro per min.) voor een ieder die advies wil inwinnen extern. 

In eerste instantie echter is hiervoor een interne VCP  aangesteld. Te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@longa59.nl

7.    Melding

Als iemand het slachtoffer is geworden van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, geweld en/of agressie, dan kan hij/zij diverse wegen bewandelen namelijk: 

 1. Het zoeken naar onderlinge oplossingen:

De betreffende personen kunnen proberen om onderlinge problemen in eerste instantie samen op te lossen. Het komt vaak voor dat iemand niet beseft dat zijn/haar gedrag ongewenst is. Als diegene rechtstreeks op zijn/haar gedrag wordt aangesproken, is dat vaak al voldoende om aan het gedrag een eind te maken.

 Als het niet mogelijk blijkt om gezamenlijk tot een oplossing te komen kan men

 2. Contact opnemen met de VCP van Longa ’59:

Als er een melding van ongewenst gedrag binnenkomt zal de VCP, bij voorkeur op korte termijn, met de betreffende persoon of personen gaan praten, zijn/haar verhaal aanhoren en van advies voorzien.  De VCP houdt daarbij alleen rekening met het belang van de melder. Hij/zij doet niets  zonder dat deze persoon dat wil (tenzij enige wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht, zie kopje 4) en gaat in vertrouwen met de informatie om, waarbij de anonimiteit van degene die de klacht meldt wordt gegarandeerd.

Na de eerste opvang van de melder kan de VCP met de melder analyseren wat er precies aan de hand is, wat de melder al heeft ondernomen en wat er verder nog te doen valt:

-          Zoeken naar een informele oplossing;

-          Adviseren over het indienen van een formele klacht;

-          Inschakelen van een externe vertrouwenspersoon;

Eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening en/of politie;

Begeleiden van de melder in al deze fasen.   

Vertrouwenscontactpersoon: zie website Longa’59

Email: vertrouwenscontactpersoon@longa59.nl

3. Contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon van de Nevobo of contact opnemen met vertrouwenspunt sport.

Mocht om welke reden dan ook een stap naar de interne VCP voor de melder niet veilig of de juiste keuze zijn dan kan een melder besluiten om contact op te nemen met een externe vertrouwenspersoon van de Nevobo of advies in winnen bij het vertrouwenspunt sport. Zij kunnen een luisterend oor bieden, adviseren en/of ondersteunend zijn in de te zetten stappen.

8.   Klachtenregeling

Wanneer het contact met de VCP onbevredigend is kan de melder een klacht indienen bij het bestuur. Mocht het contact met het bestuur bij het indienen van een klacht (al dan niet over het grensoverschrijdend gedrag of het contact met de VCP) geen bevredigend resultaat opleveren bij de melder kan de melder nogmaals contact opnemen met de VCP van de vereniging of contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de Nevobo of advies inwinnen bij vertrouwenspunt sport.  

9.    Sancties

Wanneer een melding of klacht gegrond blijkt te zijn, kan het bestuur van Longa ’59 aan de aangeklaagde een sanctie opleggen. De zwaarte van de sanctie wordt van geval tot geval bepaald en zal afhankelijk zijn van de ernst van de voorvallen. In principe kunnen de volgende sancties worden opgelegd:

 • mondelinge waarschuwing;
 • schriftelijke waarschuwing, vastgelegd in een dossier;
 • schorsing;
 • ontslag;
 • royement.
 • Bij vermeende strafbare handelingen aangifte doen bij de politie

De maatregel die wordt gekozen, is er mede op gericht dat de melder de sport of taken binnen de vereniging, op gezonde, veilige en prettige manier kan voortzetten.

 Aanvulling
Het bestuur van Longa’59 vindt een veilig sportklimaat belangrijk. Hiervoor is eerder het protocol ongewenste omgangsvormen opgesteld. Alcohol en druggebruik zijn daarnaast een actueel thema waar we binnen de sport alert op dienen te zijn. Het is uiteraard niet toegestaan deze middelen te gebruiken tijdens het beoefenen van de sport. We zijn aan het bekijken of ons protocol nog aanpassingen behoeven rondom deze thema's. Zijn er andere thema's die gemist worden, laat het ons vooral weten. Dit kan door de voorzitter (voorzitter@longa59.nl) of onze vertrouwenscontactpersoon (vertrouwenscontactpersoon@longa59.nl) een mailtje te sturen. 

Vooralsnog wensen we ieder een fijne en veilige sporttijd toe binnen onze vereniging.

05-2018, aangepast 08- 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsors

Facebook